Utstedelse av pass

Foto: Petter Foss/UD.Foto: Petter Foss/UD

Sist oppdatert: 13/11/2015 // Ambassaden tar imot søknader om førstegangsutstedelse og om fornyelse av pass. I tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig tid til å bestille maskinlesbart pass fra Norge, kan ambassaden utstede et nødpass med kort gyldighetstid. Dette passet må senere byttes inn med et maskinlesbart pass.

Nedenfor finner du informasjon om søknader om pass.

Nordmenn kan søke om pass ved ambassaden i Havanna. Barn under 12 år kan også søke fra våre konsulater i Karibia. Alle over 12 år som skal søke ordinært pass må reise til Havanan da ambassaden må registrere biometriske data fra søker.

Tap av pass

Mister du passet i utlandet, må du gi beskjed til nærmeste ambassade eller konsulat hvor du kan søke om nytt pass. Pass som er meldt tapt kan ikke benyttes igjen hvis det skulle komme til rette. For å forhindre misbruk av pass som er på avveie, blir tapte pass omgående registrert både i nasjonale og internasjonale registre.

Hvis passet er tapt som følge av tyveri eller mistanke om tyveri, eller er kommet bort under omstendigheter som sannsynliggjør at det er kommet uvedkommende i hende, skal passøker dokumentere ved den nærmeste utenriksstasjon at hun/han har meldt tapet til lokalt politi ved kopi av tapsmelding eller politirapport.

 

Nødpass

Har du mistet passet og skal reise snart, vil du måtte nøye deg med et nødpass siden det tar inntil to uker å få et nytt pass. Prisen er imidlertid den samme for ordinære pass, NOK 450 for voksne og NOK 270 for barn (inntil 16 år). Gebyrene betales kontant i CUC etter aktuell valutakurs. Passøker må fylle ut to eksemplarer av skjemaet "Søknad om pass" som fås på ambassaden. Ved søknad om nødpass leveres 3 foto. Nødpass er ikke maskinlesbart. Nødpass er kun gyldig for en enkelt reise.

Det skal også fylles ut tapsmelding som fås på ambassaden eller lastes ned fra denne siden, og redegjøres for hva som er gjort for å få passet tilbake. Tapsmeldingsskjema finnes under linken til høyre. Passøker pålegges å sende inn det tapte passet omgående til stasjonen hvis det skulle komme til rette.

Dersom passet er ødelagt, må passøker gi en forklaring på hvordan dette er skjedd.

Nødpass er bare gyldig for én enkelt reise, og det koster det samme som et vanlig pass. Du må levere inn nødpasset til politiet med én gang du kommer hjem.

 

Maskinlesbart pass

Ved bestilling av nytt pass med biometriske data i elektronisk lesbar form, må man fylle ut skjemaet "Søknad om pass". Ambassaden registrerer og sender søknaden elektronisk til Norge, og det ferdige passet sendes tilbake til ambassaden i Havana. Behandlingstid: 14 dager.

 

Forskrifter ved utstedelse av nødpass eller nytt maskinlesbart pass

Passgebyr                                                                                                                                                                       Passgebyr betales ved innlevering av søknad, pt. tilsvarende NOK 450 i lokal valuta for voksne og NOK 270 for barn (inntil 16 år). Ambassaden tar ikke kredittkort. Passgebyret betales i konvertible pesos (CUC).     

    

Personlig fremmøte
Passøker skal møte personlig på ambassaden, dette gjelder også barn. Bare når særlige grunner foreligger, kan det gjøres unntak.

 

Søknaden
"Søknad om pass"- blankett utleveres på ambassaden. For barn skal begge foreldre underskrive søknaden ved første gangs utstedelse av pass.

 

Underskrift på passet
Passet skal undertegnes av søkeren i nærvær av en representant fra ambassaden. Det er fastsatt en nedre aldergrense på 10 år for når et barn anses gammelt nok til å undertegne. Det avgjørende er ikke om barnet faktisk kan skrive navnet sitt, men om det har utviklet en personlig håndskrift som kan gjelde for å sikre identifisering.

 

Fotografi
Det skal innleveres 3 passbilder og de må:
- være i skarpt fokus, klart og med god kontrast.
- være trykket på fotopapir av god kvalitet, og med høy oppløsning.
- være i farger.
- være 35-40 mm i bredde.
- være maks 6 måneder gammelt, og ligne søker.
- være tatt forfra, og mot en lys bakgrunn.
- vise hele hodet fra toppen av skulderene. Ansiktet skal oppta 70-80 % av bildet.
- vise øynene åpne og klart synlige. Hår skal ikke dekke øynene.

Om briller: Det er tillatt med briller, forutsatt at øynene likevel vises klart.
Glassene må ikke være farget.
Innfatningen må ikke skjule noe av øynene.
Det må ikke være refleksjon i glassene.
 

Om hodeplagg: Det er tillatt med religiøse hodeplagg, forutsatt at alle detaljer i ansiktet likevel vises klart.
Både haken, pannen, ørene og begge kinnene skal være synlige.
Hodeplagget må heller ikke kaste skygger over ansiktet.

 

Innlevering av pass
Det gamle/utbrukte passet skal innleveres når nytt pass mottas.
I tilfeller der passøker er avhengig av innstemplet visum og oppholdstillatelse i tidligere utstedt pass, kan dette beholdes, og de nødvendige sider vil ikke bli makulert.

 

Dokumentasjon for identitet og statsborgerskap
Ved førstegangs utstedelse av pass skal det for barn fremlegges en legalisert og oversatt fødselsattest og foreldrenes vigselsattest. Ambassaden godtar engelske oversettelser. Når foreldrene ikke er gift, skal bekreftelse på foreldreansvaret dokumenteres ved en utskrift fra folkeregisteret, og foreldrene må signere en farskapserklæring ved ambassaden.

Ved førstegangs utstedelse av pass til personer over 18 år vil det også være aktuelt å kreve dokumentasjon for norske foreldres statsborgerskap. 

Fornyelse av pass

Ved fornyelse av pass ikke senere enn 3 måneder etter gyldighetstidens utløp, er det tilstrekkelig med fremleggelse av det forrige passet.                                    

Ved fornyelse senere enn 3 måneder etter gyldighetstidens utløp, skal passøkeren dokumentere sin identitet med gyldig førerkort eller med et annet minst like sikkert norsk identitetskort påført bilde og fødselsnummer. Om dette ikke er mulig, krever ambassaden en legalisert fødselsattest av passøker. I noen saker kan ambassaden også kreve at passøker dokumenterer at han eller hun ikke har påtatt seg annet statsborgerskap.                         

Ved skifte av navn, må passøker dokumentere at navnendringen er registrert i Folkeregisteret.

 

Fødselsnummer

Personer som er født i utlandet eller ikke har vært bosatt i Norge siden 1964, må søke om personnummer før de kan søke om pass. Dette gjøres via ambassaden på Cuba, eventuelt via ambassadens konsulater i Karibia.

For barn må bekreftet kopi av fødselsattest (spansk: certificado de nacimiento) og bekreftet kopi av foreldrenes pass vedlegges søknaden. Fødselsattesten må være på norsk eller engelsk. Oversettelser må være autoriserte.

For voksne vedlegges bekreftet kopi av norsk pass og - dersom du har skiftet etternavn etter utflytting fra Norge - bekreftet kopi av enten vigselsattest eller annet bevis for navneendring.

Vennligst vær klar over at søknandsprossesen for personnummer kan ta noen uker.

Norsk borger folkeregistrert bosatt i Norge, må søke direkte til relevant folkeregister.  

 

Andre forhold
Det er ikke tillatt å klebe eller sy inn nye sider i norske pass. Passet er utskrevet når alle viseringssider er oppbrukt. Når nytt pass er utstedt, skal det tidligere passet makuleres før det eventuelt leveres tilbake til innehaver. Sider som inneholder gyldige viseringer, gjennomhulles ikke.
  
 


Bookmark and Share