Cuba. Næringslivets samfunnsansvar

24/11/2014 // Dette notatet fra ambassaden er utarbeidet for å gi norske bedrifer en generell innsikt i forhold som er relatert til næringslivets samfunnsansvar på Cuba.

Rammebetingelser og investeringer

Rammebetingelsene for å investere i Cuba er kompliserte og svært forskjellige fra norske forhold. Staten, gjennom ulike byråer og departementer, er den eneste relevante økonomiske agenten og eneste kunde i utenrikshandelen. Cuba er frakoblet internasjonale finansieringsmekanismer og kubanske selskaper har derfor stort behov for kapital. USAs embargo mot landet medfører visse restriksjoner som norske selskap må forholde seg til (bl.a. for pengeoverføringer). Grunnet et kompleks lovverk er det svært viktig å søke adekvat juridisk bistand før etablering på Cuba.

Alle selskaper som ønsker å selge sine produkter på Cuba må operere via en autorisert kubansk importør. De fleste utenlandske investeringer på Cuba er regulert av Lov 118/2014 (Ley de la inversión extranjera). Investeringer i nasjonal sikkerhet, forsvar, utdanning og helse er ikke omfattet av denne loven. I korte trekk er lovens hensikt å stimulere til utenlandske investeringer som bidrar til å styrke den nasjonale økonomiske kapasiteten og til en bærekraftig utvikling i landet. Ifølge Departementet for utenlandshandel og utenlandske investeringer (MINCEX) er det pr. dags dato rundt 200 selskaper med utenlandske midler som opererer på Cuba. Investeringene kan ta form av aksjeselskap med 100 prosent utenlandsk kapital (ikke vanlig), AS med delt kapital (som regel 51 prosent cubansk og 49 prosent utenlandsk) eller ”Contracts of Economic Assosiation” (uten opprettelse av nytt selskap). Det legges spesielt vekt på følgende faktorer i vurderingen av prosjekter: kapitalmengde, markedet det siktes mot og tilgang på teknologi. Utenlandske selskaper har ikke lov til direkte å ansette eller betale cubanske arbeidere. Dette må gå gjennom et statlig ansettelsesbyrå. Lønninger utbetales i cubanske pesos (CUP). Dette er en faktor det er viktig å være klar over og bedrifter bør foreta en egenvurdering om hvordan dette kan innvirke på deres omdømme og sosiale ansvar.

Arbeidsforhold

Cuba har ratifisert 89 av International Labour Organizations 134 konvensjoner. Blant de 45 som Cuba ikke har ratifisert, finner vi konvensjonen om trepartskonsultasjoner mellom partene i arbeidslivet. Alle fagforeninger på Cuba må være godkjent av myndighetene og være en del av Central de Trabajadores de Cuba (CTC), den sentrale arbeidstakerorganisasjonen på Cuba hvor alle statlige arbeidere er medlem. ILO har flere ganger kritisert Cuba for brudd på grunnleggende arbeiderrettigheter som blant annet retten til uavhengig organisering, kollektive forhandlinger og streik.

Korrupsjon

Cuba har ratifisert FNs konvensjon mot korrupsjon og FNs konvensjon mot transnasjonal organisert kriminalitet. Etter at Raul Castro overtok makten i 2008 har kampen mot korrupsjon vært en prioritering for myndighetene, og bekjempelsen av korrupsjon anses som sentral for å oppnå økonomisk vekst. Det har i den senere tid vært slått hardt ned på korrupsjon, og også utenlandske forretningsfolk har blitt fengslet anklaget for økonomiske forbrytelser. Dette er en særlig utfordring i et land hvor de lokale partnere tjener 15-25 CUC (tilsvarer US dollar) pr mnd. mens deres utenlandske partnere mottar internasjonale lønninger. På Transparency International undersøkelse ”Corruption Perceptions Index 2012”, som rangerer land etter nivået på korrupsjonen, er Cuba klassifisert på 63. plass av 177 land.

Menneskerettigheter
Cuba er et land med flere menneskerettighetsutfordringer, spesielt innen sivile og politiske rettigheter. Landet er det eneste på den vestlige halvkule som ikke har en demokratisk valgt regjering. Samtidig er landet blant de mest avanserte i regionen når det gjelder sentrale sosiale rettigheter som utdanning, helse og likestilling. Cuba er også langt fremme når det gjelder likestilling og LHBT rettigheter sammenlignet med andre land i regionen.

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen på Cuba er god. Kriminalitet og vold ligger godt under nivået til nabolandene i regionen.

Relevante nettverk/organisasjoner

Den norske ambassaden på Cuba: www.noruega-cuba.org/

E-post: emb.havana@mfa.no

Den cubanske ambassaden i Norge: www.cubadiplomatica.cu/noruega/EN/Home.aspx

E-post:   enoruega@online.no

UDs landsider om Cuba:  www.landsider.no/land/cuba/

Innovasjon Norge, avd. Latin-Amerika: innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/Brasil/

Det cubanske handelskammeret: www.camaracuba.cu/

Den cubanske industriportalen: www.cubaindustria.cu  (også tilgjengelig på engelsk)

Departementet for utenlandshandel og utenlandske investeringer:  www.mincex.cu/

 

Den norske ambassaden

Ambassaden har et godt forhold til cubanske myndigheter og legger gjerne til rette for myndighetskontakt for norske selskaper. Ambassaden støtter også opp om samarbeid mellom fagmiljøer og relevante institusjoner om økonomiske reformer. Ambassadens myndighetskontakt og -nettverk - er ofte en helt nødvendig døråpner for nye næringslivsaktører. Stasjonens hovedvirkemidler på Cuba er dialog og besøksutveksling, relevant kompetanse- og forskningssamarbeid, og utviklingssamarbeid innen utvalgte områder (olje, kultur, havbruk, naturkatastrofeforebygging og klimatilpasning).

Ambassaden har utarbeidet brosjyresn «Doing Business in Cuba»- en veileder til norsk næringsliv som vil tilnærme seg det kubanske markedet. Veilederen kan fås i papirutgave ved å kontakte ambassaden eller ses her.

 


Kilde: Iver Williksen, Ambassadesekretær   |   Bookmark and Share